Produkt został dodany do koszyka.

Gwarancja

Gwarancja

Warunki gwarancji:

Warunki gwarancji:
1.Importer baterii grupy BLUE WATER (Blue Water i Art Platino) udziela 5-letniej gwarancji na korpus, szczelnosc baterii i sprawne działanie
głowicy ceramicznej. 5-letnia gwarancja objete sa równiez powłoki: CHROM, SATYNA, oraz INOX.
Wszystkie pozostałe powłoki objete sa gwarancja 2-letnia. Na pozostałe elementy baterii tj: czesci eksploatacyjne w tym: przełaczniki
natrysku, weze, słuchawki prysznicowe, wylewki kuchenne odpowiedzialnosc Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłaczona.
Montaz powinien byc dokonany przez wykwalifikowanego instalatora.
2. Gwarancja liczona jest od daty zakupu określonej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja rozpatrywana jest wyłącznie z przedłożonym dowodem zakupu baterii.
4. Wady wyrobu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte na koszt Gwaranta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
przez Gwaranta pisemnego zgłoszenia reklamacji zawierającego opis usterki. Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu lub
bezpośrednio do serwisu Gwaranta, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
Zgłoszenie powinno zawierać kopię dowodu zakupu, ważną Kartę Gwarancyjną, opis usterki oraz dane Uprawnionego z Gwarancji
umożliwiające kontakt w celu usunięcia wady. Reklamowany towar można także wysłać pocztą na adres Punktu Serwisowego
z załączoną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu.
5. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych wadliwym montażem lub niewłaściwą eksploatacją, a także uszkodzeń mechanicznych.
6. Gwarancja nie obejmuje również usterek głowicy spowodowanych zanieczyszczeniami wody (piasek, kamień kotłowy, rdza, inne).

DLATEGO NALEŻY KONIECZNIE ZASTOSOWAĆ ZAWORY Z FILTRAMI SIATKOWYMI.

Nie spełnienie tego warunku powoduje wygaśnięcie gwarancji.

7. Gwarant zastrzega sobie prawo decyzji co do sposobu usunięcia usterki. Gwarant zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy
usterki: w miejscu zainstalowania Urządzenia lub w Punkcie Serwisowym Gwaranta. W drugim przypadku Uprawniony
z gwarancji powinien dostarczyć (na koszt Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu) odpowiednio zabezpieczony na czas transportu
Produkt we wskazane miejsce wraz z dokumentami, o których mowa w pkt.4 powyżej.
8. Gwarancja wygasa w przypadku dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub/i przy użyciu części obcego pochodzenia.
9. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z eksploatacją produktu, takich jak np. konserwacja, czyszczenie, itp, do których
dokonania użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie. Perlatory nie podlegają gwarancji. Wężyki
podłączeniowe należy wymienić po 1 roku użytkowania. Baterie powinny być zamontowane w taki sposób, aby był dostęp do wykonania
napraw serwisowych. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do baterii (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon,
itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych przez Uprawnionego z Gwarancji i na jego koszt.
10. Klient zobowiązany jest do sprawdzania stanu powierzchni zewnętrznej baterii i kompletności wyposażenia przy zakupie.
W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni i braków reklamacja nie zostanie uwzględniona.
11. Gwarancja wygasa w przypadku utraty karty gwarancyjnej. Duplikatu karty gwarancyjnej nie wystawia się.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub usuwania uszkodzeń nie wynikających z winy producenta, użytkownik pokrywa wszelkie
koszty związane z realizacją zgłoszenia.
13. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki sprzedawcy i podpisu nabywcy jest nieważna.
14. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Wymiana baterii lub jej czesci nie skutkuje rozpoczeciem nowego okresu gwarancji na baterie lub czesci.

Po zamontowaniu baterii należy wykręcić perlator, puścić strumień wody na około 60 sekund, a następnie wkręcić perlator z powrotem w baterię. Czynność ta pozwoli uniknąć zanieczyszczenia sitek perlatora drobinkami rdzy i kamienia kotłowego, które wytrącają się w stojącej wodzie w rurach wodociągowych, i które mogą się przedostać przez filtry siatkowe.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BATERII
Bateria jest przeznaczona do pracy w warunkach gospodarstwa domowego.
Gwarancja działa tylko przy zakupie na osobe fizyczna, a nie na firme.
Nie stosować w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej 0°C. Powierzchnie baterii czyścić czystą wodą i suszyć miękką ścierką. Nie dopuszczać do powstawania osadu z kamienia, do usuwania kamienia używać tylko wody z octem, nie stosować środków do szorowania i szczotek.
UWAGA: Powierzchnia baterii jest wrażliwa na niektóre środki czyszczące i dlatego ich stosowanie jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W bateriach z wyciąganą wylewką przełączanie strumienia wody może się odbywać po wyciągnięciu wylewki - w przeciwnym razie istnieje możliwość ułamania wylewki.
PRZED ZAMONTOWANIEM BATERII ZASTOSOWAĆ ZAWORY Z FILTRAMI SIATKOWYMI.

Dział serwisu:

Blue Water Polska
Babice Nowe, ul.Ogrodnicza 7
05-082 Stare Babice
tel. 22 721-13-12 lub 11
e-mail: serwis@bluewater.pl


Witamy na oficjalnej stronie Blue Water i Art Platino

Witamy na oficjalnej stronie Blue Water i Art Platino

Witamy na oficjalnej stronie Blue Water i Art Platino

Witamy na oficjalnej stronie Blue Water i Art Platino

Witamy na oficjalnej stronie Blue Water i Art Platino

Witamy na oficjalnej stronie Blue Water i Art Platino